top of page

Algemene Voorwaarden Roze Royaal

Algemene Voorwaarden 2023

Behorend bij overeenkomsten gesloten met Roze Royaal, gevestigd op Sleutelbloemstraat 171, 1171 WZ Badhoevedorp. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 67637590.

1 ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van Roze Royaal, en op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden die Roze Royaal, sluit met opdrachtgever. De algemene voorwaarden hebben 1 januari 2017 als startdatum.

1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST


2.1 Een overeenkomst tussen Roze Royaal wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien de opdrachtgever, al dan niet op grond van een voorstel van Roze Royaal, schriftelijk een overeenkomst met Roze Royaal sluit/bevestigt dan wel door een bevestiging door Roze Royaal. Roze Royaal treedt op in de functie van Marketing, Communicatie of Project Management specialist.

3 DE OPDRACHT


3.1. De opdracht kan bestaan uit:


A. Dienstverlening op gebied van Marketing
B. Dienstverlening op gebied van Communicatie
C. Dienstverlening op gebied van Project Management 

D. Een combinatie van bovenstaande

4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

4.1 De in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, welke te kwalificeren zijn als inspanningsverbintenis, worden naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd.

4.2 Roze Royaal zal de belangen van de opdrachtgever optimaal behartigen en zal zich onthouden van die activiteiten welke de goede naam en faam van de opdrachtgever schade kunnen berokkenen.

 

4.3 De dienstverlening zal geschieden op de wijze als in de overeenkomst en deze algemene bepalingen omschreven. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de instructies te allen tijde aan te passen dan wel te herzien. Deze aanpassingen zullen eerst worden doorgevoerd na overleg met Roze Royaal en schriftelijk worden bevestigd. Er kunnen mogelijk kosten consequenties aan deze wijzigingen zitten. Deze worden schriftelijk door Roze Royaal mede gedeeld. 

4.4 Roze Royaal en de opdrachtgever zijn tegenover derden tot geheimhouding verplicht over alle aan hen bekend zijnde vertrouwelijke zaken.

5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


5.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Roze Royaal al datgene dat daartoe benodigd is, ter beschikking stellen. Dit houdt onder meer in dat inzage wordt verleend in alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn.


5.2. Indien door de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen de hieruit voor Roze Royaal gemaakte kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.


5.3 De opdrachtgever is gehouden Roze Royaal alle bevoegdheden te verlenen die voor een goede uitvoering van de taken nodig zijn.

6 DUUR VAN DE OVEREENKOMST, EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 

6.1 De duur van de overeenkomst is zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgovereenkomsten.


6.3 Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Roze Royaal niet nakomt, of Roze Royaal vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van Roze Royaal voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije schikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Roze Royaal het recht (verdere) uitvoering van alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


6.4 Indien een partij ten aanzien van de bepalingen van deze overeenkomst of ten aanzien van enige andere verplichting welke betreffende de onderhavige samenwerking op partijen rust, verwijtbaar tekortschiet, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, doch niet eerder dan nadat hij de tekortschietende partij schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd en deze in verzuim blijft binnen een redelijke, in de sommatie genoemde, termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dat geval eindigt de overeenkomst op de vervaldag in de sommatie genoemd.

7 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1 Roze Royaal zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Roze Royaal heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.


7.2 Roze Royaal is tegenover de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen van de kant van Royaal Roze.


7.3 Roze Royaal is in geen geval aansprakelijk voor (in)directe schade, waaronder in ieder geval is begrepen derving van inkomsten, kosten voortvloeiend uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van onjuiste of gebrekkige medewerking, verrichtte werkzaamheden door derden, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Roze Royaal gegeven inlichtingen, diensten of adviezen.


7.4 In alle gevallen waarin Roze Royaal gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan 2% van het totaalbedrag van de vergoeding als bedoeld in artikel 9.


7.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


7.6 De opdrachtgever is gehouden om Roze Royaal volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart Roze Royaal van aanspraken van derden in verband met de opdracht of samenwerking.

8 OVERMACHT

8.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken, en die niet aan Roze Royaal zijn toe te rekenen.


8.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Roze Royaal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roze Royaal niet mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9 HONORARIUM EN VERGOEDINGEN 

9.1 Opdrachtgever is voor de afgesproken werkzaamheden een honorarium verschuldigd, welke vooraf overeen is gekomen, en per email of schriftelijk bevestigd.


9.2 Roze Royaal zal aan de opdrachtgever na afronding van werkzaamheden of na het einde van de kalendermaand een factuur toezenden. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.


9.3 De opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting, korting of verrekening aan Roze Royaal te voldoen. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur heeft voldaan, is hij gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 4% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Alle kosten gemoeid met zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incasso, komen voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is Roze Royaal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 20 % van de verschuldigde hoofdsom.


9.4 Roze Royaal is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever enige zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd mocht zijn.


9.5 Bij beëindiging of afloop van de opdracht wordt de eindafrekening aan de opdrachtgever toegezonden. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt deze als akkoord beschouwd.


9.6 In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, geschiedt facturering op basis van de stand van de door Roze Royaal verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.


9.7 Betaalde verschotten en gemaakte onkosten, zoals porti, telefoonkosten, reiskosten en overige kantoorkosten kunnen afzonderlijk door Roze Royaal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.8 Extra werkzaamheden aanvullend op de overeengekomen werkzaamheden, zogenaamd meerwerk, zullen tijdig worden aangegeven door Roze Royaal, en worden gefactureerd op basis van nacalculatie, na afloop van de opdracht of aan het einde van de kalendermaand. 


9.9 Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meerdere van de kostenfactoren wijzigen, is Roze Royaal gerechtigd de aangeboden vergoeding/prijs dienovereenkomstig aan te passen.

10 SLOTBEPALINGEN


10.1 Wijziging van deze voorwaarden c.q. van de overeenkomst tussen Roze Royaal en de opdrachtgever of aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 


10.2 Wijziging van het karakter, de aard en de inhoud of de omvang van de opdracht is slechts mogelijk in overleg met Roze Royaal. De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

10.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.4. Alle geschillen, welke mochten ontstaan in verband met of uit deze overeenkomst, hetzij direct, hetzij indirect, zullen alleen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page