top of page

Privacy verklaring Roze Royaal

Dit is het Privacy Statement van Roze Royaal. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Roze Royaal persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites.

Roze Royaal doet dit om haar klanten zo goed mogelijk te helpen en haar (commerciële) doelstellingen te bereiken. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd waarom en op welke manier Roze Royaal jouw persoonsgegevens verwerkt.

 

Roze Royaal verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is:

Roze Royaal - Ryanne Thole

Sleutelbloem straat 17

1171 WZ Badhoevedorp

KvK nummer 7637590.

 

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@rozeroyaal.nl of 06 2477 6749

Welke persoonsgegevens verwerkt Roze Royaal?

Roze Royaal verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening:

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Plaats

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 

(hierna te noemen: NAWTE) van klanten, leveranciers en relaties.

Roze Royaal verwerkt deze gegevens om met haar klanten te kunnen communiceren en haar werkzaamheden te kunnen administreren. Dit geldt tevens voor de bedrijven waar Roze Royaal mee samenwerkt (leveranciers en relaties). Ook hiervan bewaart Roze Royaal de NAWTE  gegevens.

Nieuwsbrief

In de toekomst is het mogelijk dat Roze Royaal je een email nieuwsbrief stuurt. Hiervoor kan je je altijd gemakkelijk weer afmelden. Roze Royaal stuurt je maximaal 1 nieuwsbrief per maand. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is je op de hoogte te houden van de activiteiten van Roze Royaal en het doen van eventuele aanbiedingen met betrekking tot de diensten van Roze Royaal.

Website

Op de website maakt Roze Royaal gebruik van Google Analytics tags. Zo wordt er bijgehouden welk verkeer er op de website is, en probeert Roze Royaal de website te optimaliseren voor gebruik.

Social Media

Roze Royaal is op verschillende social media aanwezig, zoals Instagram en Linked in.

Als je er voor kiest om Roze Royaal te volgen via een van deze kanalen, of communiceert met of over Roze Royaal via deze sociale media, verwerkt Roze Royaal de volgende gegevens om de inhoud van de sociale media activiteiten voor klanten en bezoekers zoveel mogelijk optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Roze Royaal;

 • In het platform opgeslagen metadata;

Rechten van betrokkenen: inzage en correctie

Onder de privacy regelgeving heb je als persoon van wie gegevens worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op inzag en correctie. Roze Royaal doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

 

Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@rozeroyaal.nl of via 06 2477 6749.

Je hebt het recht op:

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens Roze Royaal  van jou verwerkt. En Roze Royaal vertelt je graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens verwerkt.

 • Rectificatie: Heb je het idee dat Roze Royaal de verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het dan weten, dan wordt het direct gecorrigeerd.

 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die Roze Royaal  van jou heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat die gegevens voor andere doeleinden nog wel verwerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren (Belastingdienst, etc.)

 • Beperking verwerking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt? Dan kun je die verwerking ook laten beperken als je daar een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van je gegevens door Roze Royaal.

 • Bezwaar (verzet): Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of ontvangst van marketinginformatie. Dan zal Roze Royaal die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Je kunt je voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldmogelijkheid in de betreffende mailing.

 • Gegevensoverdraagbaarheid: Dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Roze Royaal berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat Roze Royaal  niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Klantdata worden verwijderd, maximaal 2 jaar na het beëindigen van de samenwerking.

Doorgifte naar landen buiten de EER

Je persoonsgegevens worden alleen door Roze Royaal of door Roze Royaal ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Roze Royaal en Roze Royaal draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Roze Royaal optreden als verwerker, hebben een verwerkersovereenkomst met Roze Royaal afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Roze Royaal. Soms is Roze Royaal wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Deze wettelijke verplichting uitgezonderd, zal Roze Royaal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Beveiliging

Roze Royaal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Op de website van Roze Royaal is een aantal links naar websites van derden te vinden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die websites van derden. Roze Royaal is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de desbetreffende website het privacy statement van deze organisatie lezen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Roze Royaal kan het Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseren wij om dit Privacy Statement van tijd tot tijd door te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen met:

Roze Royaal, Ryanne Thole, Sleutelbloemstraat 17, 1171 WZ, Badhoevedorp. info@rozeroyaal.nl of 06 24776749.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1-4-2018.

Download een PDF van het Privacy Statement hier.

bottom of page